PROSTORNI PLAN UREÐENJA OPCINE PRIMORSKI DOLAC

TEKSTUALNI DIO plana

GRAFICKI DIO

Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Primorski Dolac-Javni uvid:

Grafički dio

Tekstualni dio

Odredbe za provodenje -procisceni tekst

Sažetak za javnost

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO

Obavijest o izradi izmjena i dopuna PP Opcine Primorski Dolac 2015

Izmjene i dopune PPUO Prim.Dolac

Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi

Izmjene i dopune PPUO Primorski Dolac-Prijedlog 2

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO1

Obavijest o javnoj raspravi

1 Izvjesce o javnoj raspravi

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PPUO ZA JAVNU RASPRAVU

Skip to content