Zazeli

                   ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA- „ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO MOŽEMO“- Ugovor o dodjeli
                                                            bespovratnih sredstava kodni broj UP.02.1.1.05.0257
KORISNIK: Općina Primorski Dolac
PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split
Centar za socijalnu skrb
POSREDNIČKA TIJELA:
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA – Upravljačko tijelo
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE
UNIJE, POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
2.954.782,80 kuna (EU potpora – Europski socijalni fond: 100%)
Razdoblje provedbe projekta: 17. listopada 2018. – 17. travnja 2021.g. (30 mjeseci)
MJESTO PROVEDBE:
Općina Primorski Dolac
CILJEVI PROJEKTA:
Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama s
invaliditetom ili nepovoljnom položaju, a koje žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima kroz
programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici – zapošljavanje 19 žena pripadnica ciljanih skupina u periodu
od 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu krajnjim korisnicima kroz:
-pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, u održavanju čistoće
stambenog prostora /domova krajnjih korisnika;
-pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni;
-pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i
sl…);
-pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te
uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Svaka žena skrbiti će minimalno o četiri starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.
Ženama iz ciljane skupine omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz
dodatno obrazovanje/osposobljavanje u cilju povećanja njihove zapošljivosti.
CILJANA SKUPINA:
Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju
nezaposlenih (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve
obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih
obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanje,
nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše
završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
REZULTATI PROJEKTA:
Zapošljavanje 19 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine
Socijalno uključivanje 96 osoba starije životne dobi te osoba s invaliditetom koji će se identificirati uz
pomoć partnera HZZ.
Za više informacija:
https://strukturnifondovi.hr/
www.esf.hr
„Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac.“
Kontakt osoba:
Voditelj projekta:
Diana Knez, dipl.iur.
Telefon: 021/796-598
Administrator na projektu:
Zorana Miše
Telefon: 021/899-445

Zazeli

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-03/17-01/08
URBROJ:2134/02-01/01-18-33
Primorski Dolac, 22. listopada 2018. godine

JAVNI POZIV
za prijavu korisnika programa pružanja usluge
POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU
U okviru projekta
„Zajedno želimo, zajedno možemo“ kroz program ZAŽELI – Program zapošljavanja žena
(UP.02.1.1.05)

Općina Primorski Dolac u sklopu projekta „Zajedno želimo, zajedno možemo“- Program
zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.05.0257) sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog
socijalnog fonda, objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama
starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.
1. Tko se može prijaviti
Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:
– osobe starije od 65 godina
– osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju
– osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju
ne ostvaruju po drugoj osnovi.
2. Koje se usluge pružaju – usluge za korisnike su besplatne
Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova,
namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
3. Rokovi i način prijave
Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u
nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno.
Obrazac prijave može se dobiti u Općini Primorski Dolac radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na
Internet stranicama Općine Primorski Dolac : www.primorskidolac.hr.
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac
s naznakom Zaželi – program zapošljavanja žena: „Zajedno želimo, zajedno možemo“– prijava
korisnika
Rok za dostavu prijava je: 07. studenog 2018.g.
NAČELNIK:
Joško Dujmović, inž.građ.

Obrazac prijave za korisnike

Program zaželi obavijest

Javni poziv za korisnike

Zazeli

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-03/17-01/08
URBROJ:2134/02-01/01-18-32
Primorski Dolac, 22. listopada 2018. godine
Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Odluke o financiranju Ministarstva rada i
mirovinskog sustava KLASA:910-04/17-07/10,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-405, od 03. rujna 2018.godine,
te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda,
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“,
Kodni broj: UP.02.1.1.05.0257, Broj poziva: UP.02.1.1.05, te članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac
(„Službeni glasnik Općine Primorski Dolac“ br. 06/18, 32/18) Načelnik Općine Primorski Dolac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“
„ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO MOŽEMO“

                                                                                                                             Članak 1.

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Primorski Dolac za potrebe provedbe aktivnosti u
sklopu Projekta „Zajedno želimo, zajedno možemo“– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili
osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom
1. Broj traženih radnica: 19 osoba
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Primorski Dolac.
5. Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

-pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica,
plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50
godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje
su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljske obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice
s drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne
manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka
djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.
– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše
završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
7. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
– zamolbu za posao
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
– preslika osobne iskaznice
– preslika dokaza o završenoj školi
– potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum
izdavanja potvrde nakon datum objave Javnog poziva)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje)
– vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (može se preuzeti na stranicama
Općine Primorski Dolac www.primorskidolac.hr ili osobno u Općini Primorski Dolac, Primorski Dolac 2,
21227 Primorski Dolac)
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem emaila: info@primorskidolac.hr
NAPOMENA:
Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije početka prijema u radni odnos
predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac, putem pošte ili osobno, u roku od 8
dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj
kuverti, s naznakom: „Za natječaj – ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO MOŽEMO“.
Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću
potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj
stranici Općine Primorski Dolac – www.primorskidolac.hr
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisivanja natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o
poništenju oglasa.
NAČELNIK
Joško Dujmović, inž.građ.

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac.“

Javni natječaj Programa zaželi

Izjava osposobljavanje žena

Poziv na intervju

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

KLASA: 112-03/17-01/08

URBROJ:2134/02-01/01-18-72
Primorski Dolac, 12. studenog 2018.g.

 Na temelju Javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM UP.02.1.1.05.0257, KLASA: 112-02/17-01/08, URBROJ: 2134/02-01/01-18-32  od 29. 10. 2018.,  povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

POZIV

 Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne i najbolje bodovane te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Primorski Dolac na radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM PROJEKT ZAŽELI: „ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO MOŽEMO“ su:

BODOVI:

 1. SMILJANA TOMIČIĆ         43
 2. NATALIJA ZEKIĆ                38
 3. ANITA MIŠKOVIĆ               35
 4. MERI ŽUNIĆ                        38
 5. JELENA PILIĆ                      33
 6. ANITA BARIĆ                       40
 7. RUŽICA VRŽINA                 33
 8. ANICA ŽUNIĆ                      45
 9. IVANA DRNASIN                33
 10. MARA IVAKIĆ                      42
 11. ŽELJKA PENIĆ                    45
 12. SANJA FRANIĆ                   33
 13. IVANA ŠPANIĆ                    38
 14. IVANA BARIĆ                      40
 15. NEVENKA UKIĆ                 43
 16. MARINA VRŽINA               33
 17. ANĐA KALPIĆ                    47
 18. SANJA ŽUNIĆ                     43
 19. NADA ŽUNIĆ                      45

Sve naprijed navedene kandidate pozivamo na usmeni razgovor- intervju. Prethodna provjera znanja i sposobnosti– usmeni razgovor radi utvrđivanja interesa i motivacije za rad, održat će se prema rasporedu:

 1. studenog 2018. s početkom u 13,00 sati u uredu načelnika Općine Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac.

Kandidatkinje  koje  pristupe usmenom razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Smatra se da je kandidatkinja, koja nije pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – interju, povukla  prijavu na Oglas.

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac.“

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

          

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

NAČELNIK OPĆINE

KLASA: 112-03/17-01/08

URBROJ:2134/02-01/01-18-75
Primorski Dolac, 14. studenog 2018.g.

  Temeljem članka  50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18), Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o dodjeli bespovratnih sredstava „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.0257) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  pod kodnim brojem UP.02.1.1.05.0257 u svezi s provođenjem Programa pružanja usluge potpore i podrške osobama starijama životne dobe u nepovoljnom položaju u sklopu projektu „Zajedno želimo, zajedno možemo“ od 17.listopada 2018.g. Načelnik Općine Primorski Dolac na 66. kolegiju održanom dana 14. studenog 2018.g. donio je

ODLUKU
o izboru kandidatkinja – žena za obavljanje poslova pružanja usluge i podrške osobama starije životne dobi – PROJEKT „Zajedno želimo, zajedno možemo“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda

I.

Temeljem Javnog natječaja za prijam u radni odnos (KLASA: 112-02/17-01/08, 2134/02-01/01-18-32) objavljenog dana 29. listopada 2018.g. za potrebe projekta „ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO MOŽEMO“, izabrane su slijedeće kandidatkinje:

Rb. Ime i prezime Broj bodova
1. ANĐA KALPIĆ 47
2.  NAD NADA ŽUNIĆ 45
3. ANICA ŽUNIĆ 45
4. ŽELJKA PENIĆ 45
5. NEVENKA UKIĆ 43
6. SMILJANA TOMIČIĆ 43
7. SANJA ŽUNIĆ 43
8. MARA IVAKIĆ 42
9. ANITA BARIĆ 40
10. IVANA BARIĆ 40
11. NATALIJA ZEKIĆ 38
12. MERI ŽUNIĆ 38
13. IVANA ŠPANIĆ 38
14. ANITA MIŠKOVIĆ 35
15. JELENA PILIĆ 33
16. RUŽICA VRŽINA 33
17. IVANA DRNASIN 33
18. SANJA FRANIĆ 33
19. MARINA VRŽINA 33

II.

Načelnik Općine Primorski Dolac, s odabranim kandidatkinjama, sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme (24 mjeseca) uz probni rad 3 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

NAČELNIK

Joško Dujmović, inž.građ.

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac.“

Zazeli

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

POZIVAMO VAS NA POČETNU KONFERENCIJU PROJEKTA

„ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO MOŽEMO“!

koja će se održati u srijedu 19. prosinca 2018.g.

s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Primorski Dolac,

Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac

Sadržaj ovog poziva isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

PROGRAM POČETNE KONFERENCIJE PROJEKTA:

Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac

PROGRAM:

10,00 – 10,15     Otvaranje početne konferencije

10,15- 10,30       Pozdravne riječi Načelnika Općine Primorski Dolac

10,30 – 11,00     Prezentacija projekta i projektnih aktivnosti

Zaključak konferencije, osvježenje

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac

Zazeli

Općina Primorski Dolac, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Provodi se otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine. Okvirni sporazum obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave su osnovne higijenske i kućanske potrepštine za krajnje korisnike sukladno popisu i tehničkim specifikacijama i troškovniku ove Dokumentacije o nabavi.

Javna nabava robe se provodi u sklopu Projekta “Zajedno želimo, zajedno možemo!”, kodne oznake Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, UP.02.1.1.05.0257.

Projekt se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 03. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac.

Zazeli

Održana početna konferencija projekta: Zajedno želimo, zajedno možemo!

Fotografije

U srijedu, 19. prosinca 2018.godine s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, održana je početna konferencija projekta Zaželi- Program zapošljavanja žena u Općini Primorski Dolac pod nazivom: “Zajedno želimo, zajedno možemo”!

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Centra za socijalnu skrb, gđa Janja Granić, predstojnica i Tani Balas, predstavnici partnera na projektu i gosti.

Načelnik Općine Joško Dujmović pozdravio je prisutne i ukratko dao osnovne informacije o projektu. Projektni tim u sastavu administratorice Zorane Miše i voditeljice Diane Knez prezentirale su projekt Općine Primorski Dolac u vrijednosti od 2. 954.782,80 kuna. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Split. Ugovor o financiranju projekta potpisan je 17. listopada 2018.g., a potpisao ga je načelnik Općine Joško Dujmović, ministar Ministarstva rada i mirovinskog sustava Marko Pavić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar. Projektom se zaposlilo 19 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem  s područja Općine Primorski Dolac kroz aktivnost zapošljavanja u lokalnoj zajednici na 24 mjeseca čime se se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i povećati njihova konkurentnost na tržištu rada. Zaposlene žene skrbe o 96 krajnjih korisnica kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pomoć u kućanstvu te pratnja i pomoć u njihovoj socijalnoj integraciji. Pomoć krajnjim korisnicima sastoji se od pomoći u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,  pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo te
pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Kroz projekt nabavljene su majice sa oznakom  i logotipom projekta, letci i plakati projekta, kemijske olovke, roll up projekta. Na kraju konferencije načelnik je naglasio važnost ovog projekta za financiranje iz sredstava Europske unije te je zahvalio svima što sudjeluju u ovom projektu.

cid:image001.png@01D54086.E000ECD0

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-1-480x180.jpg
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-1-480x180.jpg

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-1-480x180.jpg

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Primorski Dolac

Skip to content